Skupna evropska kmetijska politikaKot aktivna kmetija prejemamo plačila iz naslova Skupne evropske kmetijske politike in 
Programa razvoja podeželja. Prijavljamo se tudi na razpise za sredstva in kot partner sodelujemo v različnih projektih. Spodaj najdete kratke opise aktivnosti in povezave do projektov v katerih sodelujemo:


Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)
Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 
Aleš Fister je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

POVZETEK: 
Aleš Fister je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2024. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje in podnebne spremembe. Mladi prevzemnik bo na kmetiji za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.


GLAVNE DEJAVNOSTI:
Ekološka kmetija Porta je usmerjena v ekološko pridelavo. Je mešana kmetija s pridelavo zelenjadnic, žit ter rejo goveda in kokoši nesnic. Glavne dopolnilne dejavnosti na kmetiji so mletje žit, peka kruha na tradicionalen način ter kisanje zelja in repe. Mladi gospodar bo na kmetiji uvedel novo panogo, trajne nasade, kjer bo sadil odporne sorte. Povečal bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo izboljšal učinkovitost dela na kmetiji in prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Z izboljšanjem namakalne opreme in povečanjem pokritih površin bo povečal odpornost kmetijskega gospodarstva na podnebne spremembe.

CILJI:
Na kmetiji imajo naslednje cilje:
-  gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
- z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: varstvo okolja in podnebne spremembe.
- vključitev v sheme kakovosti hrane.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
- Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
- Večja odpornost kmetijskega gospodarstva.
- Izboljšanje učinkovitosti dela na kmetiji.
Cilji projekta:

Spodbuditi ekološke kmetovalce k večji in raznoliki pridelavi ekoloških semen. Možnosti dodatnega zaslužka za ekološke kmetije z dopolnilno dejavnostjo z izdelavo eko izdelkov, pa tudi turizmom in socialnim podjetništvom.
Spodbuditi ekološke kmetovalce k večji pridelavi ekoloških semen z nudenjem strokovne podpore na terenu in v laboratoriju. Tehnična pomoč ekološkim pridelovalcem semen z različnimi naložbami v mobilne rastlinjake, namakalni sistem (prilagajanje na podnebne spremembe), proti točne in proti insektne mreže, motokultivator, čistilci in luščilci semen idr.
Povečanje kakovosti pridelanega semenskega materiala s strokovnim nadzorom pridelave ekoloških semen (strokovna predavanja, laboratorijski testi za kakovost semenskega materiala, patološki testi …).
Shranjevanje kakovostnega eko semena v Banki semen, ki je tudi ena izmed projektnih aktivnosti znotraj operacije.
Izboljšati kakovost prsti ter izboljšati organsko snov v tleh s pripravo biodiverzitetne mešanice iz semen ter posledično pridobiti večjo količino semen. Spremljanje kakovosti tal z akreditiranimi talnimi analizami (Kmetijski Inštitut).
Povečati količino ekološko pridelane hrane ter ekološko pridelanih semen s sadilcem sadik za saditev in sejanje v zastirko, saj je posledično zasejana večja količina ekoloških sadik ter pridelana večja količina ekoloških semen.
Vzpostaviti testno polje ter kolekcijski nasad za preizkušanje biodiverzitetnih mešanic, za preizkušanje lokalnih, starih, tradicionalnih sort in pridelava semena ter vpliv podnebnih sprememb na njihovo rast in razvoj ter kakovost.
Povezati ekološke pridelovalce in ekološke predelovalce ter končne uporabnike s pripravo nabora ekoloških pridelovalcev in predelovalcev ter izdelavo GIS analizo oz. geografskim prikazom ekoloških kmetijskih vsebin z namenom povezovanja ter skrajšanja transportnih verig.
Splošni javnosti približati ekološko kmetijstvo ter ekološko semenarstvo z izdelavo e-letaka o ekološkem kmetijstvu ter publikacije s predstavitvijo kooperantov s poudarkom na kulturni dediščini.

Skupni rezultati projekta:

Manjše naložbe za strokovno in tehnično podporo ekološkim pridelovalcem (mobilni rastlinjaki, namakalni sistem, protitočne mreže, proti insektne mreže, motokultivator, zamrzovalna skrinja, kompost, čistilci in luščilci semen …).
Rezultat operacije na območju LAS DBK bo vzpostavite Banke ekoloških semen. Za ta namen bo urejen prostor za shranjevanje semen v skladu z vsemi zahtevami glede vlage, temperature, pa tudi kozarcev za shranjevanje.
Nakup sadilca sadik za saditev in sejanje v zastirko in posledično posejana večja količina ekoloških sadik ter pridelana večja količina ekoloških semen.
Nakup semen za pripravo biodiverzitetne mešanice ter z ostanki pridelanih semen (kalo) pripravljena bidiverzitetna mešanica za povečanje organske snovi v tleh.
Vzpostavljeno testno polje in kolekcijski nasad za preizkušanje biodiverzitetnih mešanic za preizkušanje lokalnih in tradicionalnih sort semen ter njihovo prilagojenost na podnebne spremembe.
Laboratorijski testi za kakovost semenskega materiala ter patološki testi.
Delavnice za ekološke kmete, vrtičkarje, otroke in splošno javnost.
Aktualen nabor ekoloških pridelovalcev in predelovalcev na Gorenjskem.
Izdelana GIS analiza z različnimi ekološkimi dejavniki ter geografsko lociranimi pridelovalci in predelovalci.
Izdelana interaktivna karta s pridelovalci in predelovalci na Gorenjskem.
Tiskana publikacija s predstavitvijo kooperantov s poudarkom na kulturni dediščini npr. predstavljena stara sorta semena, ki se prideluje, predstavljen star običaj s kmetije in podobno.
Izveden prenos znanja – na Gorenjskem se bo usposabljala sodelavka, ki bo pridobljeno znanje praktično uporabila pri vzpostavitvi Genske banke na območju Dolenjske in Bele krajine. S tem bo nastala direktna povezava med obema območjema.
Zasajena testna polja z ekološkimi semeni: v kooperativo/mrežo pridelovalcev želimo vključiti vsaj 10 kmetov, ki bodo vključeni v pilotno izvedbo setve ekoloških semen. Za večji uspeh bo izvedena tudi analiza zemlje.
Razviti novi produkti iz ekoloških pridelkov: s pomočjo optičnega čistilca, bodo izločena semena slabše kakovosti, ki ne bodo primerna za semenski material, vendar še vedno dovolj kakovostna za izdelavo za izdelavo različnih prehranskih izdelkov (namazov).
Izdelane bodo skupne smernice za pridelavo ekoloških semen med Gorenjsko in Dolenjsko kar bo omogočalo prenos znanja in izkušenj še po zaključku projekta.
Cilji projekta:

vzpostaviti pilotni EKO model, ki bo povezoval vse ključne deležnike na biosfernem območju Julijske Alpe;
vzpostaviti strokovno delovno skupino, ki bo skrbela za optimalno delovanje pilotnega modela, reševala izzive na območju ter pripravljala ključna izhodišča za izboljšanje podpornega okolja;
pomagati kmetijam pri preusmerjanju iz konvencionalnega načina kmetovanja in razvoju ekološkega kmetijstva;
podpirati vzpostavljanje kratkih dobavnih verig in povezovanje tako znotraj kmetijskega sektorja kot tudi medsektorsko (prednostno med kmetijstvom in turizmom);
izvesti mikro pilotne projekte vzpostavljanja kratkih dobavnih verig po principu od vil do vilic;
promovirati in komunicirati zdravo, lokalno pridelano hrano na osnovi primerov dobrih praks, promocijskih aktivnosti, izobraževanj, delavnic;
kakovostno izvesti čim več aktivnosti v povezavi z izobraževanjem in ozaveščanjem osnovnošolcev;
podpirati ekstenzivno rabo planinskih pašnikov in z njimi povezano biodiverziteto.

Skupni rezultati projekta:

vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA;
vzpostavitev pilotnega eko modela za EKO regijo BO JA;
povečano število ekoloških kmetov;
povečana količina ekološko pridelane hrane;
izdelana analiza ekološke pridelave in predelave na območju LAS Gorenjska košarica in LAS Dolina Soče;
izvedeni mikro projekti povezav v kratkih dobavnih verigah;
nabavljena oprema za nadgradnjo informacijskega središča Bohinjka v informacijsko središče biosfernega območja Julijske Alpe;
nadgrajena in implementirana digitalna platforma za naročanje in distribucijo lokalnih pridelkov in izdelkov na biosfernem območju Julijske Alpe s prednostno obravnavo eko izdelkov;
vzpostavljeno delovno mesto kot podpora predelavi ekoloških izdelkov in povezovanja v lokalnih dobavnih verigah ter podpore kmetijam pri povezovanju in skupnem trženju izdelkov;
pripravljene vsebine in dokumenti za vzpostavitev enotnega čezmejnega (SLO-ITA) biosfernega območja Unesco MaB Julijske Alpe;
vzpostavljeni ekološki meniji v lokalnih gostinskih lokalih;
izvedena prva faza razvoja telemetrijske naprave za kontrolo živali na planinski paši;
nadgrajena ekološka kmetija z vzpostavljenimi pogoji za zero waste tržno eko kmetijo;
prestrukturirana eko kmetija iz prireje mesa v prirejo in predelavo mleka;
izdelana analiza vpliva prisotnosti zveri na obstoj planinskega pašništva in z njim povezanih gorskih kmetij;
organizirane in izvedene prireditve (EKO praznik, Eko dan, Festival alpskega cvetja) z namenom komunikacije ekološkega kmetijstva ter lokalnih pridelkov in izdelkov;
izdelan pilotni model za vzpostavitev EKO regije Julijske Alpe;i
izvedene komunikacijske, izobraževalne in promocijske aktivnosti tudi v obliki imenovanja ambasadorjev ter komunikacijskega načrta za celotno pilotno EKO regijo.